Telefon : 0212 397 15 97 - 0546 241 27 28 | E-mail : info@ademvehavva.com.tr

العربية ENGLISH Turkçe


Termal Turizm

Home / Termal Turizm


Türkiye’de Termal Turizm

Termal Turizmin geliştirilmesi yönünde Sağlık Bakanlığınca 2007 yılı içerisinde hazırlanan Türkiye Turizm Stratejisi ve Termal Turizm Master Planı kapsamında çalışmalar yürütülmektedir.
Termal Turizm Tanımı
Termomineral su banyosu, içme, inhalasyon, çamur banyosu gibi çeşitli türdeki yöntemlerin yanında iklim kürü, fizik tedavi, rehabilitasyon, egzersiz, psikoterapi, diyet gibi destek tedavilerinin birleştirilmesi ile yapılan kür (tedavi) uygulamaları yanı sıra termal suların eğlence ve rekreasyon amaçlı kullanımı ile meydana gelen turizm türüdür.
Kür
Tedavi etkeninin belli dozda, seri halde, düzenli aralıklarla, belli sürelerle tekrarlanarak verilmesi ile uygulanan tedavi yöntemidir.
Kaplıca Tedavisi
Toprak, yer altı ve deniz kaynaklı mineralli sular,gazlar, peliodler (çamurlar) ve iklimsel unsurlar gibi doğal tedavi unsurlarının yöredeki iklim olanakları ve gerekli görülen diğer tedaviler ile birlikte kür tarzında uygulandığı bir tedavi sistemidir.
Balneoterapi
Termomineral sular, peloidler ve gazlar gibi doğal tedavi unsurlarının banyo, içme ve inhalasyon (soluma) yöntemleri ile kür tarzında tedavi amaçlı kullanılmasıdır.
Klimaterapi
Hava sıcaklığı, nem, rüzgâr şiddeti ve hızı, güneş ışınımı ve benzeri iklimsel faktörlerin sistematik ve dozlaymış kür tarzında uygulanmasıdır.
Talassoterapi
Koruyucu ve tedavi edici ve/veya kür amaçlı olarak tıbbi gözetim ve denetim altında, deniz suyu iklimi ve unsurlarının kür tarzında uygulandığı bir tedavi sistemidir.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Kaplıca tedavisinde kullanılan elektroterapi, egzersiz tedavileri, masaj ve diğer yöntemlerdir.

Medikal Tedavi
Kaplıca tedavisi sırasında hastaya lokal veya sistemik olarak uygulanan ilaç tedavi yöntemidir.

Destek Uygulamalar
Sağlık eğitimi, diyet uygulamaları, günlük yaşam aktivitelerinin düzenlenmesi, davranış değişikliği eğitimleri ve psikolojik destek yöntemidir.

Termal Sular
Çıkış noktasında sıcaklığı 20 ºC ve üzerinde olan sulardır.
Mineralli Sular
Doğal ve sondaj-galeri yoluyla yeryüzüne çıkarılan, litresinde en az 1gram çözünmüş mineral içeren, bakteriyolojik ve kimyasal kirlenmeye uğramamış olan, fizyolojik ve tedavi edici etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış sulardır.
Termoineral Sular
Hem doğal sıcaklıkları 20 ºC›nin üzerinde olan hem de litresinde en az 1 g›ın üzerinde çözünmüş mineral içeren sulardır.
Özel Balneolojik Sular
Bazı özel mineralleri belirli en az (eşik) değerlerin üzerinde içeren sulardır. Bunlar;
Karbondioksitli Sular: 1 g/lt üzerinde çözünmüş serbest karbondioksit içeren sular.
Kükürtlü Sular: 1 mg/lt üzerinde -2 değerli kükürt içeren sular,
Radonlu Sular: 666 Bq/lt üzerinde radon ışınımı içeren sular,
Tuzlalar: 14 g/lt üzerinde NaCl iceren sular,
İyotlu Sular: 1 mg/lt üzerinde iyot içeren sular,
Florlü Sular: 1 mg/lt üzerinde florür içeren sular, olarak sınıflandırılırlar.
Termal Turizmde Güncel Yaklaşımlar
Türkiye jeotermal kaynaklar açısından Dünyada ilk yedi ülke arasında yer almakta olup, Avrupa’da kaynak potansiyeli açısından birinci, kaplıca uygulamaları konusunda ise üçüncü sıradadır. Ülkemizdeki öz ve yenilenebilir olan jeotermal kaynakların daha etkin ve verimli kullanmasına yönelik olarak geleneksel kaplıca kullanımından farklı bir anlayış ve yaklaşım geliştirmeye çalışılmaktadır. Termal Turizminin geliştirilmesi yönünde kür parkı, kür merkezi ve konaklama entegrasyonu sağlayan tesisleri bünyesinde bulunduran uluslararası standartlara sahip nitelikli tesislerin sayısı ile birlikte, turizm geliri ve turist sayısının arttırılması hedeflenmektedir.
Termal Turizmdeki anlayış, termal sularımızın yıkanma amaçlı kullanımı dışında insan sağlığı, zindelik, rekreasyon, eğlence, dinlence ve spor tesisleri gibi imkanların yer aldığı ve 12 ay boyunca hizmet verebilen tesisler oluşturmaktır. Sağlık ve Termal Turizmine yönelik çalışmalar Bakanlığımızın turizmin çeşitlendirilerek ülke geneline yayılması politikası içinde önemli yer tutmaktadır.Termal turizmin sağladığı olanaklardan bazıları;
12 ay turizm yapma imkanı,
Tesislerde yüksek doluluk oranına ulaşılması,
Yüksek istihdam oluşturulması,
Diğer alternatif turizm türleri ile kolay entegrasyon oluşturarak bölgesel dengeli turizm gelişmesinin sağlanması,
Termal tesislerde insan sağlığını iyileştirici aktiviteler yanı sıra sağlıklı – zinde insan yaratma, eğlence ve dinlenme olanaklarının da bulunması,
Kür merkezi (tedavi) entegrasyonuna sahip tesislerin maliyetini çabuk geri ödeyen karlı ve rekabet gücüne sahip yatırımlar olmasıdır.

Termal Turizm Bölgeleri

Türkiye, termal su kaynakları bakımından büyük bir öneme sahiptir. Ülkenin termal suları, hem debi ve sıcaklıkları hem de çeşitli fiziksel ve kimyasal özellikleri ile Avrupa’daki termal sulardan daha üstün nitelikler taşımaktadır. Son yıllarda hızla gelişen sağlık turizmi, termal yatırımları da hızlandırmıştır. Termal kaynak açısından dünyada 7. sırada olan Türkiye’de birçok termal otel hizmet vermektedir. Bu oteller şifalı sularla otelciliği birleştirerek farklı mimari çizgilere sahip konforlu yaşam alanları, güler yüzlü çalışanları ve kusursuz ev sahipliği ile misafirlerini ağırlarlar.

Termal Turizm

Termal Turizmin geliştirilmesi yönünde Bakanlığımızca 2007 yılı içerisinde hazırlanan Türkiye Turizm Stratejisi ve Termal Turizm Master Planı kapsamında çalışmalar yürütülmektedir.

Termal Turizm Bölgeleri

Yeni Başlatılan Proje
Sağlık ve Termal Turizmin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığımızca başlatılan “Termal Turizm Kentleri Projesi” kapsamında ülkemizdeki jeotermal potansiyeller dikkate alınarak bölgesel olarak yeni alanlar tespit edilmiştir.

Bu çalışma kapsamında; jeotermal kaynak potansiyelinin belirlenmesi ve buna bağlı olarak belirlenecek öneri alanlarında mülkiyet araştırılması yapılması, altyapı imkanlarının saptanması, alternatif turizm türleriyle ilişkilendirilmesi ve sonucunda termal amaçlı gelişim stratejilerinin belirleneceği araştırma raporu, il termal master planı ve bölge termal master planı hazırlanarak belirlenen alanlarda çevre düzeni planlarının hazırlanması, Bakanlığımızca MTA Genel Müdürlüğü ve Türkiye Kalkınma Bankası aracılığı ile hizmet alımı şeklinde yapılmaktadır.

Diğer turizm türleri ile entegre olabilecek ve destinasyon oluşturabilecek kapasiteye sahip olan;

 • Güney Marmara Termal Turizm Kentleri Bölgesi (Çanakkale, Balıkesir. Yalova)
 • Frigya Termal Turizm Kentleri Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Ankara)
 • Güney Ege Termal Turizm Kentleri Bölgesi (İzmir, Manisa, Aydın, Denizli)
 • Orta Anadolu Termal Turizm Kentleri Bölgesi (Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde)

öncelikli geliştirilecek bölgeler olarak belirlenmiştir. Ayrıca;

 • Kuzey Anadolu Termal Turizm Kentleri Bölgesi: Amasya, Sivas, Tokat, Erzincan
 • Doğu Marmara Termal Turizm Kentleri Bölgesi: Bilecik, Kocaeli
 • Batı Karadeniz Termal Turizm Kentleri Bölgesi : Bolu, Düzce, Sakarya
 • bölgeleri dahilinde toplam 700 bin üzerinde yataklı tesisler bulunmaktadır.

Yukarıdaki verilen bölgelerle birlikte bu çalışmalar sonucunda elde edilecek bilgi ve deneyimler tüm ülke geneline yansıtılarak çalışma genişletilecektir. Bu bölgelerin her birinin destinasyon merkezi olarak geliştirilmesi ve bu bölgeler içinde termal kaynaklı tesisler başta olmak üzere golf, doğa turizmi, su sporları vb. turizm türleri ile bütünleşmesi ve yakın çevredeki diğer kültürel ve doğal değerlerle de ilişkilendirilmesi hedeflenmektedir.

Bu bölgeler içinde yer alan jeotermal kaynak odaklı ‘Turizm Merkezi’ ve/veya “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” ilan edilebilecek alanların belirlenerek fiziki planlarının tamamlanmasından sonra turizm yatırımcılarına tahsisini kısa bir sürede gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır.


Termal Turizm Kapsamındaki Tesis Türleri

Termal Turizm Tesisleri

 • Termal Oteller
 • Kür Merkezleri
 • Termal Otel + Kür Merkezi
 • Kaplıcalar / Banyolar
 • İçmeceler / Maden Suyu
 • Gaz/Solunum Kürleri
 • Talassoterapi Merkezleri (Deniz Kürü)
 • Çamur Banyoları
 • İklim/Klimaterapi Kürleri
 • Fizik Tedavi Hastaneleri

Türkiye’nin Termal Turizm Potansiyeli

Ülkemiz önemli bir jeotermal kuşak üzerinde yer almakta olup, kaynak zenginliği ve potansiyeli açısından dünyada ilk yedi ülke arasında bulunmakla beraber, sıcaklıkları 20 – 110 C arasında, debileri ise 2 – 500 lt / sn arasında değişebilen 1500’ den fazla kaynağa sahip bulunmaktadır.Ülkemizde 46 ilde 190 civarında kaplıca tesisi bulunmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığından termal amacına yönelik olarak (Sağlık Bakanlığınca kür merkezi uygun görülen) turizm yatırım belgesi almış 12 tesisin yatak sayısı 2.347, turizm işletme belgesi almış 30 tesisin yatak sayısı ise 8.567’dir. Yaklaşık olarak 16.000 yatak kapasiteli 156 tesis ise yerel idare tarafından belgelendirilmiştir. Bugüne kadar 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilmiş ve halen yürürlükte bulunan 34 adet turizm merkezi ve 1 adet Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi bulunmaktadır.

Söz konusu termal turizm merkezlerinin mevcut durum ve turizm açısından potansiyelini belirlemeye yönelik envanter çalışması tamamlanmıştır. Mevcut onanlı imar planlarına göre termal turizm merkezlerinde planlanan yatak kapasitesi yaklaşık olarak 100.000 dir.